Piedāvātie pakalpojumi

Кonsultācijas par drošības jautājumiem

Biznesa drošība

 • Kāpēc un kad savas kompānijas personāls ir ienaidnieks?
 • Zināt savu partneri ir labi!
 • Kā novērst negodīgu konkurentu uzbrukumu?
 • Drošības dienests – pašu vai nolīgts?
 • Nacionālās nodokļu politikas īpatnības.
 • Kā rīkoties, ja pie Jums ieradušies cilvēki no valsts institūcijām?
 • Kam atsavinātājs ir briesmīgs?
 • Citas Jūsu uzņēmējdarbībai aktuālas tēmas.

Personas drošība

 • Кad vajadzīgs miesassargs?
 • Mājokļa apsardzes nianses.
 • Uzmanību – bērni briesmās!
 • No Jums izkrāpj naudu: finanšu piramīdas, medicīna, nekustamie īpašumi u.c.

Palīdzība pēc traumas Notikumi, kas ietekmē cilvēka drošību, tiek traumatiski pārdzīvoti –rodas krīze. Krīze ir stāvoklis, kurā cilvēks uztver notikumu/situāciju kā nepārvaramas grūtības, kas pārsniedz viņa ierastos situācijas risināšanas veidus un stresa pārvarēšanas stratēģijas. Ja situācija netiek atrisināta, cilvēkam var rasties nopietni fiziski, emocionāli, uztveres un uzvedības traucējumi. Ja cilvēks nesaņem tūlītēju psiholoģisku palīdzību pēc krīzes situācijas, tas var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēka garīgo veselību un rīcību, kas var novest pie tādam ārkārtas situācijām kā vardarbība, alkoholisms un pašnāvība.

Fizisko personu apsardze

Sertificēti miesassargi:

 • nepieciešamības gadījumā ekipēti ar ieročiem un speciālajiem līdzekļiem
 • svešvalodu zināšanas
 • nodrošināti ar mūsdienīgām un modernām sakaru ierīcēm
 • nodrošināti ar bruņotas operatīvās grupas atbalstu

Viena miesassarga izmaksas par pakalpojumiem stundā sākot no 17.00 EUR+ PVN.

Stacionāro objektu apsardze

Fiziskā apsardze
Mūsu darbības galvenais princips ir apsardzes pakalpojumu kvalitāte . Klientiem mūsu uzņēmums piedāvā sekojošus fiziskās apsardzes organizēšanas posmus:

1. Risku novērtējums

 • iespējamais apdraudējums no savu darbinieku puses (zādzības, informācijas noplūdināšana utt.);
 • iespējamais apdraudējums no biznesa partneru, īrnieku puses utt.;
 • iespējamais apdraudējums no negodīgu konkurentu puses un tmldz.;
 • krimināla rakstura tieši draudi (laupīšanas, vardarbība, vandālisms u.c.;
 • citi riski.

2. Aizsardzības līmeņa izvēle
Mūsu izpratnē ir 3 pamata līmeņi objekta aizsardzībai:

 • Minimālais – apsardzes resursu komplekss, kas darbojoties ar pilnu atdevi un labvēlīgos darba apstākļos, spēj veikt objekta aizsardzības pamatuzdevumus Tas nozīmē, ka resursi ir ierobežoti, ir spēja rīkoties tikai standarta situācijās, bet gadījumos, kad strauji attīstās bīstama ārkārtas situācija, nenodrošina pietiekamu aizsardzību.
 • Оptimālais – pietiekams daudzums apsardzes posteņu un cilvēku, kā arī atbilstoši materiāli tehniskie resursi, kuri garantē objekta aizsardzības pamatuzdevumu izpildi.
 • Маksimālais – apsardzes resursu komplekss, kas paredz tādu apsargu daudzumu, augsto tehnoloģiju aprīkojumu, kā arī inženiertehniskos risinājumus, kuri ļauj veikt objekta aizsardzību, tai skaitā arī ekstremālās ārkārtas situācijās (mаsu nekārtības, bruņota laupīšana u.c.).

Saskaņā ar izvēlēto aizsardzības līmeni tiek noteikti nepieciešamie apsardzes resursi (apsargi, aprīkojums, tehniskie līdzekļi u.c.).

3. Dokumentu paketes sagatavošana

Dokumentu, kuri juridiski pareizi (korekti) regulē attiecības starp pasūtītāju un izpildītāju (līgums, instrukcijas, plāni u.c.), paketes sagatavošana. Mēs piedāvājam šo dokumentu standarta projektus un nepieciešamo palīdzību to galīgāš redakcijas izstrādāšanai.

4. Prasības apsargam

Firma “Baltijas Drošības Skola” piedāvā apmācītu, ekipētu un sertificētu apsargu (apsargus) kuram, nepieciešamības gadījumā ir spēka atbalsts (izbrauc bruņota un ekipēta (aprīkota) mobila grupa).
Apsarga darbības:

 • nodrošināt cilvēku un transporta caurlaižu režīma kontroli apsargājamā teritorijā;
 • novērošana monitoros, kas notiek ar video novērošanas kamerām aprīkotā apsargājamajā objektā;
 • sabiedriskās kārtības sargāšana;
 • likumpārkāpēju aizturēšana, nepieciešamības gadījumā policijas darbinieku izsaukšana un sadarbība ar tiem;
 • apsargājamās teritorijas apgaita;
 • citi konkrēti uzdevumi, atkarībā no apsargājamā objekta individuālajām vajadzībām.

Apsarga tiešie pienākumi konkrētā objektā tiek noteikti attiecīgā darba instrukcijā, kuru apstiprina pasūtītājs un izpildītājs. Apsarga ekipējums

Pēc klienta pieprasījuma uzņēmuma darbinieki nodrošina objekta apsardzi 24 stundas diennaktī. Apsargi var būt ģērbti civilajā apģērbā (tumšā uzvalkā), kā arī uzņēmuma formas tērpos (melnas bikses, tumši zils džemperis ar uzšuvēm, gaiši zils krekls, melna kaklasaite), ekipēti ar speciālajiem līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā – bruņoti un nodrošināti ar sakaru līdzekļiem.

Mūsu metodika fiziskās apsardzes kvalitātes uzlabošanai.

 • Iepazīstināšana ar amata pienākumiem, stažēšanās amatā;
 • Kontrole;
 • Objekta vecākais kā kvalitātes garants.
Personālsastāva psiholoģiskā atlase

Personas psiholoģiskā novērtēšana daļēji sastāv no psiholoģiskās testēšanas. Bez psiholoģiskās testēšanas, lai iegūtu pilnvērtīgu redzējumu par potenciālo darbinieku, vēlams veikt personas uzvedības izvērtējumu komandas darbā, kā arī individuālo izvērtējumu paaugstināta stresa situācijās, lomu spēles utt. Pilnvērtīga kandidātu novērtēšana tiekveikta divu dienu laikā, neskaitot rezultātu analīzi un interpretāciju.

Ja laiks un finanšu resursi ir ierobežots, ir iespēja veikt psiholoģisko testēšanu 4 stundu apjomā. Testēšanā tiek izmantoti spēju testi un personības tests. Šī testu pakete ļauj noteikt respondentu spējas veikt sarežģītas loģiskās operācijas, pārbaudīt respondentu koncentrēšanās spējas, īslaicīgo atmiņu, uzmanību, prognozēt uzvedības tendences, kā arī noteikt personības iezīmes.

Atlases procesā tiek pārbaudīti šādi pretendenta personības aspekti:

 • Rakstura iezīmes atbilstoši amata specifikai;
 • Iespējamās negatīvās rakstura iezīmes (agresija, atkarības, negatīvisms, kašķi, hroniska neapmierinātība utt.);
 • Koncentrēšanās spējas, uzmanības noturība;
 • Pašmotivācija – vēlams pārbaudīt reālos apstākļos.
 • Iniciatīva, proaktivitāte;
 • Disciplīna;
 • Darbs komandā;
 • Stresa noturība;
 • Patstāvība, noteiktība, stabilitāte;
 • Lēmumu pieņemšanas prasmes – vēlams pārbaudīt reālos apstākļos.
Objektu, ofisu un privātmāju aizsardzības audits

Objekta ekspertīze ir obligāta un bezmaksas objektiem, ar kuriem tiks noslēgts apsardzes līgums, kā arī jau esošajiem apsargājamajiem objektiem, kuros ir notikušas drošībai svarīgas izmaiņas. Ekspertīzi veic sekojoši speciālisti: apsardzes vadītājs, inženiertehnisko drošības līdzekļu eksperts, videonovērošanas organizēšanas eksperts, kā arī nepieciešamības gadījumā citi eksperti.